leukomyelitis

leukomyelitis

 [loo″ko-mi″ĕ-li´tis]
inflammation of white matter of the spinal cord.

leu·ko·mye·li·tis

(lū'kō-mī-e-lī'tis),
An inflammatory process involving the white matter of the spinal cord.

leukomyelitis

/leu·ko·my·eli·tis/ (loo″ko-mi″ĕ-li´tis) inflammation of the white substance of the spinal cord.

leukomyelitis

inflammation of the white matter of the spinal cord.
References in periodicals archive ?