leukomatous

leu·ko·ma·tous

(lū-kō'mă-tŭs),
Pertaining to leukoma.

leu·ko·ma·tous

(lū-kō'mă-tŭs)
Denoting leukoma.

leukomatous

(loo-kō′mă-tŭs) [Gr. leukos, white, + oma, tumor]
1. Pert. to leukoma.
2. Suffering from leukoma.
Mentioned in ?