leuco-


Also found in: Dictionary.
Related to leuco-: leuco base, leuco compound

leuc-

, leuco- (lūs),
White; white blood cell. See: leuko-, leuk-.
[G. leukos, white]

leuc-

, leuco-
Combining forms meaning white; white blood cell.
See also: leuko-, leuk-
[G. leukos, white]

leuco-

prefix denoting white.