lambliasis


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to lambliasis: giardiasis

gi·ar·di·a·sis

(jē'ar-dī'ă-sis),
Infection with the protozoan parasite Giardia; G. lamblia may cause diarrhea, dyspepsia, and occasionally malabsorption in humans.
Synonym(s): lambliasis

lambliasis

/lam·bli·a·sis/ (lam-bli´ah-sis) giardiasis.

gi·ar·di·a·sis

(jē'ahr-dī'ă-sis)
Infection with the protozoan parasite Giardia lamblia, sometimes asymptomatic but often manifested by diarrhea, dyspepsia, and malabsorption.
Synonym(s): lambliasis.

Lambl,

Wilhelm D.,
lambliasis - giardiasis.

lambliasis

giardiasis.