iris-nevus syndrome

ir·i·do·cor·ne·al en·do·the·li·al syn·drome

syndrome of glaucoma, iris atrophy, decreased corneal endothelium, anterior peripheral synechia, and multiple iris nodules.

i·ris-ne·vus syn·drome

(ī'ris-nē'vŭs sin'drōm)
Synonym(s): iridocorneal endothelial syndrome, iris-naevus syndrome.