iridalgia

iridalgia

 [i″rĭ-dal´jah]
pain in the iris.

iridalgia

(ĭr″ĭd-ăl′jă) [″ + algos, pain]
Pain felt in the iris.