inomyxoma

inomyxoma

(in?o-mik-so'ma) [? + myxa, mucus, + oma, tumor] Fibromyxoma.