implantation endometriosis

implantation endometriosis

Etymology: L, implantare, to set into; Gk, endon, within, metra, womb, osis, condition
ectopic endometrial tissue prevalent throughout the peritoneal cavity. Also called peritoneal endometriosis.