ileoentectropy

il·e·o·en·tec·tro·py

(il'ē-ō-en-tek'trō-pē),
Rarely used term for eversion of a segment of the ileum.
[ileo- + G. entos, within, + ek, out, + tropē, a turning]