hysterotrachelotomy

hys·ter·o·trach·e·lot·o·my

(his'ter-ō-trāk-ĕ-lot'ŏ-mē),
Incision of the cervix uteri.
[hystero- + G. trachēlos, neck, + tomē, incision]

hysterotrachelotomy

(hĭs′tə-rō-trā′kə-lŏt′ə-mē, -trăk′ə-)
n.
Surgical incision of the uterine cervix.

hys·ter·o·tra·chel·ot·o·my

(his'tĕr-ō-trā'kĕ-lot'ŏ-mē)
Incision of the cervix of uterus.
[hystero- + G. trachēlos, neck, + tomē, incision]