hypoprosody

hypoprosody

 [hi″po-pros´o-de]
diminution of the normal variation of stress, pitch, and rhythm of speech.