hypophrenic

hypophrenic

 [hi″po-fren´ik]
below the diaphragm.

hypophrenic

An obsolete term for:
(1) Mentally retarded; 
(2) Subphrenic.