hyperalgia

hyperalgia

[-al′jə]
extreme sensitivity to pain. Also called hyperalgesia.

hyperalgia (hīpəral´jēə),

n an abnormal sensitivity to pain.