hieralgia

hieralgia

[hī′əral′jə]
Etymology: Gk, hieron, sacrum, algos, pain
a painful sacrum.

hieralgia

pain in the sacrum.