gonyoncus

gonyoncus

 [gon″e-ong´kus]
tumor of the knee.

gonyoncus

(gŏn″ē-ŏn′kŭs) [″ + onkos, tumor]
A tumor of the knee.