gnathalgia

gnathalgia

(nath-al'je-a) [Gr. gnathos, jaw, + algos, pain]
Pain in the jaw. Synonym: gnathodynia.

gnathalgia

Jaw pain.