genote

ge·note

(jē'nōt),
In microbial genetics, an element of recombination in which one of the pair is not a complete chromosome; commonly used as a suffix (for example, endogenote, exogenote, F genote).
[gene + G. -ōtēs, toponymic suffix]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

ge·note

(jē'nōt)
microbial genetics An element of recombination in which one of the pair is not a complete chromosome; commonly used as a suffix (e.g., endogenote, exogenote, F genote).
[gene + G. -ōtēs, toponymic suffix]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Hy was vir die duur van die konferensie, altyd op 'n draf stappie besig om met bondels papiere onder die arm kruis en dwars oor die rooibruin grond van die konferensieterrein te loop, dikwels in die geselskap van genote soos Thami Mnyele en Mongane Serote of met 'n assistent in die nabyheid.
Hier staan 'n gedig soos Genote vir my op die voorgrond.
'n Aantal gedigte is wel boeiend weens die diepgaande gevoelservarings en/of vertwyfelinge wat dit verwoord ("Vondelinge", "Kort verhaal", "Jogebed", "Genote", "Psigiatrie", "Nagelate gebed", en derglike).