fibrobronchitis

fibrobronchitis

/fi·bro·bron·chi·tis/ (-brong-ki´tis) fibrinous bronchitis.
Full browser ?