euplankton

euplankton

PLANKTON which occurs in open water.