estivoautumnal

estivoautumnal

 [es″tĭ-vo-aw-tum´nal]
occurring in summer and autumn.

es·ti·vo·au·tum·nal

(es'ti-vō-aw-tŭm'năl)
Relating to or occurring in summer and autumn.
Synonym(s): aestivoautumnal.
[L. aestivus, summer (adj.), + autumnalis, autumnal]

estivoautumnal

(ĕs″tĭ-vō-aw-tŭm′năl) [″ + autumnalis, pert. to autumn]
Pert. to summer and autumn, formerly applied to a type of malaria.

estivoautumnal, aestivoautumnal

occurring in summer and autumn.