esophagectasia

esophagectasia

 [ĕ-sof″ah-jek-ta´zhah]
dilatation of the esophagus.

esophagectasia

/esoph·a·gec·ta·sia/ (-jek-ta´zhah) dilatation of the esophagus.

e·soph·a·gec·ta·sis

, esophagectasia (ĕ-sof-ă-jek'tă-sis, -jek-tā'zē-ă)
Dilation of the esophagus.
Synonym(s): oesophagectasis, oesophagectasia.
[esophagus + G. ektasis, a stretching]

esophagectasia

dilatation of the esophagus.
Mentioned in ?