erythroprosopalgia

erythroprosopalgia

 [ĕ-rith″ro-pros″o-pal´jah]
a disorder similar to erythromelalgia, but with the redness and pain in the face.

e·ryth·ro·pros·o·pal·gi·a

(ĕ-rith'rō-pros'ō-pal'jē-ă),
A disorder similar to erythromelalgia, but with the pain and redness occurring in the face.
[erythro- + G. prosōpon, face, + algos, pain]

e·ryth·ro·pros·o·pal·gi·a

(ĕ-rith'rō-pros-ō-pal'jē-ă)
A disorder similar to erythromelalgia, but with the pain and redness occurring in the face.
[erythro- + G. prosōpon, face, + algos, pain]

e·ryth·ro·pros·o·pal·gi·a

(ĕ-rith'rō-pros-ō-pal'jē-ă)
A disorder similar to erythromelalgia, but with facial pain and redness.
[erythro- + G. prosōpon, face, + algos, pain]