erythema keratodes

er·y·the·ma ke·ra·to·des

keratodermia with an erythematous border.