epoietin beta

epoietin beta

Recombinant human erythropoietin. See erythropoietin.