epicystitis

ep·i·cys·ti·tis

(ep'i-sis-tī'tis),
Inflammation of the cellular tissue around the bladder.
[epi- + G. kystis, bladder, + -itis, inflammation]

ep·i·cys·ti·tis

(ep'i-sis-tī'tis)
Inflammation of the cellular tissue around the bladder.
[epi- + G. kystis, bladder, + -itis, inflammation]