enterostasis

enterostasis

 [en″ter-o-sta´sis]
intestinal stasis.

en·ter·o·sta·sis

(en'tĕr-ō-stā'sis), Avoid the mispronunciation enterostasis.
Intestinal stasis; a retardation or arrest of the passage of the intestinal contents.
Synonym(s): intestinal stasis
[entero- + G. stasis, a standing]

en·ter·o·sta·sis

(en'tĕr-ō-stā'sis)
Intestinal stasis; a retardation or arrest of the passage of the intestinal contents; older term for ileus.

en·ter·o·sta·sis

(en'tĕr-ō-stā'sis)
Intestinal stasis; a retardation or arrest of the passage of the intestinal contents.