entasia


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to entasia: entasis, taenias

entasia

 [en-ta´zhah]
a constrictive spasm; tonic spasm.