endotheliomyxoma

endotheliomyxoma

(ĕn″dŏ-thē″lē-ō-mĭks-ō′mă) [″ + ″ + myxa, mucus, + oma, tumor]
A myxoma with elements of endothelium.
Full browser ?