endostitis

en·dos·te·i·tis

, endostitis (en-dos'tē-ī'tis, en'dos-tī'tis),
Inflammation of the endosteum or of the medullary cavity of a bone.
Synonym(s): central osteitis (2) , perimyelitis
[endo- + G. osteon, bone, + -itis, inflammation]

en·dos·te·i·tis

, endostitis (en-dos'tē-ī'tis, en'dos-tī'tis)
Inflammation of the endosteum or of the medullary cavity of a bone.
Synonym(s): central osteitis (2) , perimyelitis.
[endo- + G. osteon, bone, + -itis, inflammation]

endostitis

, endosteitis (ĕn″dŏs-tī′tĭs) (ĕn″dŏs-tē-ī′tĭs) [″ + ″ + itis, inflammation]
Inflammation of the endosteum.