encephalopathia alcoholica

encephalopathia alcoholica

(1) Wernicke’s disease.
(2) Alcoholic encephalopathy, see there.
Full browser ?