ectiris

ec·ti·ris

(ek-tī'ris),
The outer layer of the iris.
[G. ektos, outside, + iris]

ectiris

(ĕk-t′-rĭs) [Gr. ektos, outside, + iris, iris]
The external portion of the iris.