DIT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.

DIT

di-iodotyrosine.
References in periodicals archive ?
The report said: "While DIT continues to plan for successful delivery on the key scenarios, uncertainty around the nature of the UK's future relationship with the EU and any implementation period mean that it needs to be flexible and keep its plans under review.
Maar is dit dalk deel van die doelbewuste bundelopset, of liewer, die manier wat die gedigte hul kom aanmeld het?
Lezing van dit boek versterkt de wens naar een vergelijkbaar werk over de Indonesische pers.
DIT and Fraunhofer IPK will work on projects to support the core industries of the economy and building up a knowledge infrastructure whether it is related to academics, business or R&D, leading to sustainable macroeconomic growth.
Dubai Research Framework (DRF) and Dubai for Innovation (D4I) -- which was developed by DIT, were presented during the forum, where leading national and international experts addressed the issue of enhancing DIT's R&D promotion programmes.
The planned funds will operate in line DIT projects, which will be focused on the requirements of the UAE and the wider region.
Desondanks is dit ook 'n intellektuele drama met onder andere 'n veelheid (intertekstuele) verwysings wat by tye vervreemding tussen spel en gehoor tot gevolg het.
Die neurowetenskap kan deur talle tegnologiese ontwikkelings aandui waar aktiwiteit in die brein plaasvind; dit kan die aard van die aktiwiteit beskryf en byvoorbeeld verduidelik hoe die brein kleure onderskei of handelinge organiseer, maar die groot probleem bly: hoe kan objektief waarneembare dinge soos breinselle, weefsel, neurone en bloed aanleiding gee tot die hoogs subjektiewe ervaring dat daar 'n "ek" is wat kan ruik en proe, wat 'n nooi in 'n nartjie of 'n ouma in kaneel kan he?
DIT supplies IT solutions to a number of Denmark' unemployment benefit funds and trade unions as well as high profile customers such as Lego.