dibenzothiazepines

dibenzothiazepines

Drugs used to treat SCHIZOPHRENIA. An example is quetiapine (Seroquel).