dehydrochlorinate

(redirected from dehydrochlorinated)
Also found in: Dictionary.

dehydrochlorinate

(dē-hī′drə-klôr′ə-nāt′)
tr.v. dehydrochlorin·ated, dehydrochlorin·ating, dehydrochlorin·ates
To remove hydrogen and chlorine or hydrogen chloride from (a compound).

de·hy′dro·chlo′ri·na′tion n.