dacrycystalgia


Also found in: Dictionary.

dacrycystalgia

(dak?re-sis-tal'je-a) [? + kystis, cyst, + algos, pain]
Pain in a lacrimal sac. Synonym: dacryocystalgia