croupous bronchitis

croup·ous bron·chi·tis

obsolete term for fibrinous bronchitis.