coprozoic


Also found in: Dictionary.

coprozoic

 [kop″ro-zo´ik]
living in fecal matter.

cop·ro·zo·ic

(kop'rō-zō'ik),
Relating to coprozoa.

coprozoic

living in fecal matter.