clitoritis

clitoritis

 [klit″o-ri´tis]
inflammation of the clitoris.

clit·o·ri·di·tis

(klit'ō-ri-dī'tis),
Inflammation of the clitoris.
Synonym(s): clitoritis
[clitoris + G. -itis, inflammation]

clitoritis

/clit·o·ri·tis/ (klit″ah-ri´tis) inflammation of the clitoris.

clitoritis

[klit′ôrī′tis]
inflammation of the clitoris.

clit·o·ri·di·tis

(klit'ōr-i-dī'tis)
Inflammation of the clitoris.
Synonym(s): clitoritis.
[clitoris + G. -itis, inflammation]

clitoritis

inflammation of the clitoris.