chylectasia

chylectasia

/chyl·ec·ta·sia/ (ki″lek-ta´zhah) dilatation of a lacteal.