chromatokinesis

chro·mat·o·ki·ne·sis

(krō'mă-tō-ki-nē'sis),
Rearrangement of the chromatin into various forms.
[chromato- + G. kinēsis, movement]

chromatokinesis

(krō″mă-tō-kī-nē′sĭs) [″ + kinesis, movement]
The movement of chromatin during the division of a cell.