choroidosis

cho·roi·do·sis

(ko'roy-dō'sis),
Obsolete term for choroidopathy.