choroidoretinitis

choroidoretinitis

 [ko-roi″do-ret″ĭ-ni´tis]
inflammation of the choroid and retina.

choroidoretinitis

See Uveitis.

cho·roid·o·ret·i·ni·tis

(kōr-oyd'ō-ret-i-nī'tis)
Inflammation of the choroid and retina with the primary process in the choroid.