choroidoiritis

choroidoiritis

 [ko-roi″do-i-ri´tis]
inflammation of the choroid and iris.

choroidoiritis

(kō-royd″ō-ī-rī′tĭs) [″ + iris, iris, + itis, inflammation]
Inflammation of the choroid coat and iris.