chondromyoma

chondromyoma

 [kon″dro-mi-o´mah]
a benign tumor with myomatous and cartilaginous elements.

chondromyoma

/chon·dro·my·o·ma/ (-mi-o´mah) a benign tumor of myomatous and cartilaginous elements.

chondromyoma

[kon′drōmī·ō′mə] pl. chondromyomas, chondromyomata
Etymology: Gk, chondros + mys, muscle, oma, tumor
a benign mesenchymal tumor containing myomatous and cartilaginous tissue.

chondromyoma

An older term for a myoma—tumour of muscle with cartilaginous metaplasia. The term is not commonly used in pathology.

chondromyoma

a benign tumor with myomatous and cartilaginous elements.