chignon disease

chignon disease

(1) White piedra.
(2) Piedra.
(3) Trichomycosis pubis; trichomycosis axillaris.