cheirarthritis

cheirarthritis

 [ki″rahr-thri´tis]
inflammation of the joints of the hand and fingers.

chei·rar·thri·tis

(kī'rar-thrī'tis),
Obsolete term for inflammation of the joints of the hand.
Synonym(s): chirarthritis
[cheir- + arthritis]

cheirarthritis

An obsolete, nonspecific term for inflammation of the joints of the hand.