cheilitis exfoliativa

chei·li·tis ex·fo·li·a·ti·'va

an exfoliative dermatitis; it may be related to atopic dermatitis or to contact sensitivity.

chei·li·tis ex·fo·li·a·ti·va

(kī-lītis eks-fō-lē-ă-tīvă)
An exfoliative dermatitis; it may be related to atopic dermatitis or to contact sensitivity.