central type neurofibromatosis

cen·tral type neu·ro·fi·bro·ma·to·sis

type II neurofibromatosis. See: neurofibromatosis.
Full browser ?