celitis

ce·li·tis

(sē-lī'tis),
Any inflammation of the abdomen.
[G. koilia, belly, + -itis, inflammation]

celitis

/ce·li·tis/ (se-li´tis) any abdominal inflammation.

celitis

(1) Peritonitis. 
(2) An obsolete term for any intra-abdominal inflammation.

ce·li·tis

(sē-lī'tis)
Any inflammation of the abdomen.
Synonym(s): coelitis.
[G. koilia, belly, + -itis, inflammation]