celiocolpotomy

celiocolpotomy

 [se″le-o-kol-pot´ah-me]
incision into the abdomen through the vagina.

celiocolpotomy

/ce·lio·col·pot·o·my/ (se″le-o-kol-pot´ah-me) incision into the abdomen through the vagina.

celiocolpotomy

[sē′lē·ōkəlpot′əmē]
Etymology: Gk, koilia + kolpos, vagina, temnein, to cut
an incision into the abdomen through the vagina.

celiocolpotomy

incision into the abdomen through the vagina.